Közzétételi lista

Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Az iskolai valamint csoportlétszámot az intézmény alapító okirata és a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. ide vonatkozó előírása szerint kell megállapítani. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt, a tantestület és a fenntartó által elfogadott felvételi szempontrendszer alapján.

1. évfolyamon a felvétel feltétele az iskolaérettség írásos igazolása. A felvétel a törvényi előírásoknak megfelelő, központilag meghatározott időpontban történik.

A tanuló felvételéről, átvételéről az iskolavezetés dönt, az ügyben érdekelt osztályfőnökökkel egyeztetve. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgá(ka)t írhat elő.

A tanulók felvételére az iskola igazgatója jogosult a fennálló törvények figyelembevételével.
Ha a tanuló más iskolából nem első osztályba érkezik, elhelyezéséről konzultál az érintett tanuló osztályfőnökével.

A felmentésről szintén az igazgató dönt, előtte kikéri a nevelési tanácsadó szakemberének a véleményét.

A felvételnél túljelentkezés esetén elsőbbséget kap az a leendő tanuló:

 • aki tanköteles és iskolaérett az óvodai szakvélemény alapján
 • akit megkereszteltek – ezt keresztlevéllel tudja a szülő igazolni
 • a mezőkeresztesi szervita gyermekotthon lakója
 • a szülő vállalja és teljesíti az iskola támogatását a keresztény szellemiség szerint történő nevelésben – kiemelten a vasárnapi szentmisére járásra, a plébániáján a szentségi felkészülésre.

Eltérő vallású szülők, gondviselők esetén az egyik félnek nyilatkoznia és vállalnia kell, hogy a gyermek vallásos nevelésében együttműködik az iskolával – különös tekintettel a szentmisére járásra, szentségekre való felkészülésre.

A beiratkozásra meghatározott idő

A Szent István Katolikus Általános Iskolába a beiratkozást a Fenntartó utasítása alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala által megjelölt időpontban történik.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A Szent István Katolikus Általános Iskola Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Miskolci Járási Hivatal által jóváhagyott működési engedélye szerint (kelt: 2017. május 22.) a felvehető maximális gyermek és tanulói létszám összesen 464 fő.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az étkezési térítési díjat a gazdasági ügyintéző az igazgató által jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be. Az étkezési díj beszedésének napját az iskola nyilvánosságra hozza saját honlapján és az információ áramlásának egyéb, a szülők által ismert fórumain. A térítési díj összegét a Fenntartó határozza meg az adott tanítási évre. A 2018/2019-es tanévben napközi (háromszori étkezés) 520.-Ft, ebéd 300.-Ft.

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítéséről 1 hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett befizetéseket a következő befizetés alkalmával beszámítja, ha a szülő telefonon vagy személyesen bejelentette a hiányzást.

A terítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményt a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a Fenntartó jóváhagyásával állapítja meg az iskola. Ennek értelmében ingyenes étkeztetésben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, illetve 50%-os kedvezmény illeti meg a tartósan beteg és a három vagy annál több gyermeket nevelő családokat. A kedvezményre jogosító igazolásokról a térítési díjak befizetésével megbízott gazdasági ügyintéző és az igazgatóhelyettes nyilvántartást vezet. Az érvényes igazolások bemutatása a szülő kötelezettsége.

A Szent István Oktatási Alapítvány rendkívüli esetekben (családi krízis, átmeneti szociális probléma, haláleset stb. esetén) egyéni kérelem alapján eseti támogatást nyújt anyagi vagy ingyenes étkezés formájában.

A tankönyvet a gyermekek számára az iskola a 2018/2019-es tanévben is ingyenesen biztosítja. A tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, szándékos károkozás esetén a gyermek szülőjét kártérítési kötelezettség terheli. Az ingyenes tankönyvellátás alól kivételt képeznek az iskola helyi tantervében kötelező tanórai oktatáson kívül szakköri jelleggel folyó oktatáshoz felhasznált tankönyvek.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A Szent István Katolikus Általános Iskola nevelési és oktatási munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontja a Fenntartó, az Egri Főegyházmegye által fenntartott hivatalos honlapon az alábbi URL címen található meg: http://www.eger.egyhazmegye.hu/uploads/content_uploads/Fenntart%C3%B3i%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s%202018%2007%2020.pdf

Megállapítások listája:

Ellenőrző szerv:
Kezdő dátum:
Vég dátum:
Ellenőrzés típusa:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az intézmény nyitvatartása:

 • Tanítási napokon: 7:30 – 17:00
 • Tanítás nélküli munkanapon: 8:00 – 16:00

Az iskolába érkezés optimális időpontja 7:00 és 7:45 óra. A kerékpárral érkezők a kerékpár-tárolóban hagyják kerékpárjaikat! Tilos az utcán való várakozás!

A bejáró tanulók kötelessége az autóbuszon való kulturált, többi utast nem zavaró utazás és a fegyelmezett, önálló vonulás a megállótól az iskoláig.

Váltócipő használata kötelező!

A hetesek 7:30 órakor léphetnek az intézménybe.

Tanítási idő alatt az iskolát csak nevelői engedéllyel szabad elhagyni!

A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek 10, 15, 20 percesek.

A tanítás kezdete, szünet:

http://sztistvan-mkovesd.sulinet.hu/iskolank/tanugyi-informaciok/

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

http://sztistvan-mkovesd.sulinet.hu/2018/09/tanev-rendje-2018-19/

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Pedagógiai-szakmai ellenőrzésre intézményünkben nem került sor. Intézményi és intézményvezetői tanfelügyelet a 2018/2019-es tanévben várható. Pontos időpontja szervezés alatt áll jelenleg.

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2017/2018-as tanévben szülői kérésre egy fő tanuló ismételt évet magántanulóként, aki a tankötelezettségét 2018. augusztus 31-vel betöltötte.

A 2017/2018-as tanévben érkezett 13 diák és távozott 16 diák.

A 2017/2018-as tanévben lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók – akiknél az év végi értékelésnél a tanulói átlageredmény nem érte el a közepes (3) szintet – száma 12 fő.

50 órát elérő igazolatlan hiányzással egy fő tanuló rendelkezett.

A 2018/2019-es tanévben szülői kérésre egy fő tanuló ismétli meg az első osztályt.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezett formái:

 • napközis foglalkozás
 • tanulószoba
 • szakkör
 • szakmai vagy sport verseny
 • házi bajnokság, versenyek
 • iskolák közötti verseny
 • differenciált foglalkozás
 • fejlesztő foglalkozás, tehetséggondozás
 • iskolai sportkör

a.) Napközis foglalkozás

Szervezése a szülők kérésére 1-4. évfolyamon működhet osztályonként megfelelő létszám esetén. A szorgalmi időszakban működik. A napközi ellátás az utolsó tanítási óra végén kezdődik és 16.30-ig tart, 17.00 óráig felügyeletet biztosítunk. A napközi rendjét külön otthonrend szabályozza, amit a napközis munkaközösség készít, és az igazgató hagy jóvá. Az otthonrend a 16.30-i befejezéstől eltérhet. A szabályzatot évenként kell vizsgálni. 

b.) Szakkörök 

Az iskola hagyományainak megfelelően humán, sport, természettudományos, művészeti szakköröket hirdet meg. A szülői igények felmérését követően 6. osztálytól második nyelvet tanulhatnak a gyermekek heti egy órában. Ennek a szakkörnek a tankönyv költségei a szülőt terhelik. A végzős diákok számára középiskolai előkészítőt szervezünk: magyar, matematika, nyelv. A szakkörök indításáról a szülők, tanulók véleményének meghallgatása után az igazgató dönt. A szakkörök szorgalmi időben szeptember 15-től kezdődnek. A foglalkozás időtartama: 45 perc, illetve 2×45 perc. Az éves programot az igazgató hagyja jóvá. Szakkört 10-15 fő hozhat létre.Képességüknek megfelelően több foglalkozásra is járhatnak a tanulók, ha az alapkötelezettségüknek eleget tesznek, egyetértésben az osztályfőnökkel. 

c.) Iskolai sportkör 

Az iskola hagyományaihoz alkalmazkodó foglalkozásokat tartunk. A tanulók jelentkezése önkéntes, az órarendhez rögzített időpontban. Az éves programot az igazgató hagyja jóvá. Külső versenyeken való részvételt az igazgató engedélyezi. A rendszeres testedzés formáit külső sportegyesületekkel való megállapodások is segíthetik. Az iskola a diáksportkörök működését támogatja, különösen a KIDS (Katolikus Iskolák Diák Sportkör) versenyeit. 

d.) Tanulószoba 

Szervezése 5–8. évfolyamon történik, a szülői igények éveleji írásbeli felmérését követően. A tanulószoba szorgalmi időszak alatt működik A gyermekek az utolsó tanítási óra után 16.00-ig vesznek részt az erre a célra kijelölt tantermekben.Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. A tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmet elbírálása a következő elvek szerint történik: a felvételnél előnyt élveznek a HHH és a HH-s tanulók. Lehetőség szerint minden tanuló felvételt nyer. Amennyiben a tanuló magatartásával zavarja a foglalkozások rendjét a foglalkozásokról el lehet tiltani. 

e.) Fejlesztő foglalkozások 

A tanulók fejlesztésére szánt óraszámát a szakértői bizottság szakvéleménye és a hatályos jogszabályok alapján állapítjuk meg 

f.) A diákmozgalom programjai 

Éves terv alapján tervezhetők. Lebonyolításukért a diákönkormányzat a felelős. Pedagógus felügyeletével szervezhetőek és az éves munkatervben rögzítendőek.

Szervezett kulturális foglalkozások: 

 • tanulmányi kirándulás 
 • színház, mozi – látogatás 
 • vetélkedők 
 • környezeti nevelést szolgáló osztály vagy csoport foglalkozások 
 • kulturális, illetve sportrendezvények 
 • bemutató jellegű programok 
 • táncoktatás (modern, nép) 

Esetlegesen önköltséges tanfolyamok igazgatói engedéllyel szervezhetőek külső intézmények bevonásával. A tanulmányi és kulturális versenyeken való részvételt az éves munkaterv tartalmazza. A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a versenyeken és külső szerepléseken eredményesen szereplő tanulók eredményét az iskolaközösség megismerje.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei

 • A tanuló elemi kötelessége, hogy házi feladatát a pedagógus útmutatása alapján hiánytalanul elkészítse.
 • A házi feladat hiányát a szaktanár saját tantárgyához kialakult pedagógiai gyakorlatához alkalmazva értékeli illetve szankcionálja. (Elégtelennel is minősítheti.)
 • A házi feladat az órai munkára épülő, elsősorban gyakoroltató- és gyűjtőmunka.
 • Hétvégére is adunk házi feladatot, de nem többet, mint a hét közbeni szokásos mennyiség.
 • A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
 • A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
 • A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!
 • A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
 • Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint!
 • Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
 • Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
 • A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
 • A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket, kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

Ellenőrzés, értékelés – beszámoltatás formái

 • Pedagógiai munka elengedhetetlen része az ellenőrzés és az értékelés, mely fontos szerepet játszik a tanuló személyiségének fejlesztésében, ösztönöz, a kötelességtudatot fejleszti, az önértékelést és önnevelést segíti elő.
 • A helyes értékelés világosan megfogalmazott, következetesen betartott követelményrendszeren alapul.
 • Nem a tanuló tudásában meglévő hiányosságokat, hanem az elsajátított ismeretet, jártasságot, készséget vesszük számba. Minden tanulót önmagához egyéni adottságaihoz kell mérnünk.
 • Értékelésünkkel törekszünk arra, hogy a tanuló a tőle elvárható maximumot nyújtsa.
 • Értékelésünk során egységesen a következők alapján osztályozzuk őket:
0% 29% 1
30% 49% 2
50% 74% 3
75% 89% 4
90% 100% 5

A beszámoltatás módjai:

 • szóbeli feleltetés
 • órai aktivitás
 • gyakorlati tevékenység
 • írásbeli felelet
 • témazáró dolgozat
 • kiselőadás
 • gyűjtés, kutatás
 • tesztek
 • kísérletek elvégzése
 • tanév eleji, tanévi felmérések
 • diagnosztikai felmérések

Szabályai:

 • a tanuló egy napon maximum 2 témazárót írhat
 • a témazáró írásának idejéről a tanár egy héttel tájékoztatja a tanulókat
 • ha a tanuló a témazáró előtt legalább egy hetet igazolt betegség miatt hiányzott, a témazáró megírását egy héten belül pótolja
 • a diagnosztikai felmérés, tájékoztató, nem osztályozható
 • az értékelés – kivéve a szöveges értékelést – a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
 • az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg.
 • a félév és tanév végén az egyes tantárgyakban kiemelkedő teljesítményéért a tanuló dicséretet kaphat, az érdemjegy bejegyzése jeles helyett kitűnőre változik
 • a magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és tanév végén az osztályfőnök tesz javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az osztályközösség véleményét a tanulóról. Az értékelést segíti a havonta adott magatartás és szorgalom jegy. Az osztályfőnök javaslatát a testület osztályban tanító tagjai többségi döntéssel határozzák meg. Az adott osztályban több tárgyat tanító pedagógus véleménye többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a mérvadó.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozóvizsga szaktárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi tanterve tartalmazza. Sikeres osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga feltétele a továbbhaladási követelményeknek a teljesítése. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontját a nevelőtestület az aktuális tanévben a szorgalmi időszak kezdete előtti két hétben szervezi meg.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Tanulói létszám a 2018/2019-es tanévben (2018. október 1. állapotnak megfelelően)

Osztály (17) Létszám (393)
1. a 22
1. b 17
2. a 18
2. b 25
3. a 21
3. b 21
4. a 25
4. b 22
5. a 30
5. b 30
6. a 25
6. b 23
6. c 22
7. a 22
7. b 25
8. a 23
8. b 22
ÖSSZESEN 393

(ebből tanulói jogviszonyát szüneteltető 1 tanuló, magántanuló 2 tanuló)

Működését meghatározó dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program)

Szervezeti és működési szabályzat. Jóváhagyás dátuma: 2014.01.15.
Házirend. Jóváhagyás dátuma: 2014.01.15.
Pedagógiai program. Jóváhagyás dátuma: 2014.01.15.

image_pdfimage_print